Tankar kring miljö


Vid byns tillkomst i slutet av 1700-talet var ordet miljö ett okänt begrepp för byborna. De flesta innevånare som bosatte sig på byn såg närmast till sina försörjningsmöjligheter. Enligt dåtidens bedömning fanns det inte några miljöproblem. Det var enbart en klar och frisk natur som kunde skönjas, vilket även sågs som något naturligt.

Utvecklingen skapade dock så småningom konsekvenser. Allt eftersom bostadshus kom till ökade röken från skorstenarna. Även detta sågs som naturligt och hade ingen inverkan på byns natur.

I takt med den allmänna utvecklingen ökade bl.a motoriseringen i landet. Detta spred sig allt längre till inlandet och nådde till sist även vår by.

Det enda skälet härtill var den allmänna vägens tillkomst. En förbindelselänk mellan tätorterna Åsele och Lycksele. Den väsentligaste förändringen för byn var dock motoriseringen inom skogsbruket. Det gällde båda lastbilar och traktorer men även en utökad personbilspark och sedermera även skoterfordon. Samtidigt kom även nyttjandet av motorsågen som en naturlig del inom skogsbruket.

Den stora miljöboven blev motorsågen för nyttjaren fick alltid finnas i det rökmoln som bildades kring trädets rot och där luften var otjänlig att andas in. Det var ofrånkomligt att andas in denna rökblandade luften vilket i efterhand skapade många hälsoproblem. Själv tjänstgjorde jag som trädfällare i tre säsonger. Mig veterligt har jag dock inte drabbats av några bestående men vilket jag har att tacka min uppgift som timmerkörare med häst efter varje trädfällarsäsong.

När oljan kom begränsades konsekvenserna av vedeldningen för uppvärmning av husen, men även den hade/har stora skadeverkningar. Eluppvärmning är en miljömässig fördel om elen kommer från vind eller vattenkraft men den medför höga kostnader.

Numera har jord- och bergvärme fått intåg i våra hem och vår by vilket bl.a bidrar till en stor bekvämlighet samt att den har stora miljömässiga fördelar.

Under de senaste åren har malmförekomster blivit bekanta även inom vår hemby främst gäller det uranfyndigheter som är belägna ca 3km i sydvästlig riktning från byn och i anslutning till Lögdeälv. Provborrningar som utförts i flera omgångar och i stor omfattning lär visa på en riklig mängd? Dessa skapar i vår by stora orosmoln inför framtiden. Vad konsekvenserna blir vet vi inte men människorna är oroliga och ställer sig frågan - vad kommer att hända och kan vi leva och bo kvar i denna vackra miljö? Framtiden får utvisa om det blir ökade sysselsättningsmöjligheter och därmed någon form av trygghet eller om det enbart medför en utdöende hembyggd p.gr.a de stora miljörisker som finns kring brytning av uran.

Dessa tankar har formulerats av Valdemar Bergström Lillögda/Lycksele. En av hans stora intressen var att skriva och berätta om sin uppväxt och sin hembygd. Han ville att kommande generationer skulle få ta del av hans berättelser och få beskrivet hur människor levde och verkade i samklang med naturen.